Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Затваряне след [6] секунди...

Условия за ползване на сайта

Условия за ползване на сайта 

Условия за ползване и управление на личните данни

Управление на "бисквитки" ( cookies policy )

 

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирано, записвано или предавано под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на ood.bg.

Условия за използване на услугите предоставени от ood.bg

Моля, прочетете изброените по-долу  условия за използване услугите ood.bg.

Регистрацията в ood.bg означава, че Вие сте приели всички описани по - долу условия.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Ди Джи Софт ООД (наричани по-долу ood.bg) от една страна и всички посетители, регистрирани и нерегистрирани потребителите на Интернет сайта - ood.bg, от друга, наричани по - долу ПОТРЕБИТЕЛИ.

Ди Джи Софт ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к.Вл.Варненчик.

       1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

ood.bg предоставя за използване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, създаване, съхраняване и обработка на електронни документи, наричани за краткост УСЛУГИТЕ. ood.bg предоставя УСЛУГИТЕ при посочените по - долу УСЛОВИЯ.

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
ood.bg не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: https://ood.bg/usloviya-za-polzvane-page22.html
 При използване УСЛУГИТЕ на ood.bg потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

             2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че ood.bg не поема никаква отговорност за актуалността; изтриването; невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя; както и за нанесени щети; пропуснати ползи и други вреди; настъпили след; в резултат на; или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. ood.bg само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да е - смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

       3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

       ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРОВЕЖДАНА ОТ ood.bg:

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на ood.bg при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от ood.bg по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на ood.bg Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от ood.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата. ood.bg изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ood.bg си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

        4. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА , заедно с достъп до всички УСЛУГИ на ood.bg, след като извърши процеса на регистрация. За използване на системата за търговия през интернет и в някои други случаи на необходимост от най-високо равнище на сигурност, ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва ПИН код за допълнителна верификация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ , ПАРОЛА и ПИН и е изцяло отговорен за всички дейности извършени благодарение на неговите: ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ , ПАРОЛА и ПИН. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

да уведоми незабавно ood.bg за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО му ИМЕ И ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността;
да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (изход от системата) в края на всяка сесия (след използването им).
В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, ood.bg ще генерира автоматично нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща през системата за регистрация. ood.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ също има възможност да се логне и да създадено нов акаунт, използвайки оторизация през социалните мрежи FACEBOOK и GOOGLE+, позволявайки специвичен достъп до конкретни данни за целите на регистрацията. Правилата и условията за ползване са достъпни на съответната социална платформа.

         5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА  

Ди Джи Софт ООД не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.

Ди Джи Софт ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ood.bg.

Ди Джи Софт ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Вас информация.

          6. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

При нарушаване на тези общи условия вие сте длъжни да обезщетите Ди Джи Софт ООД за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

           7. ДРУГИ

ood.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

ood.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на ood.bg, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

 

 

 

 

Условия за ползване и управление на личните данни

Цели

OOD.bg ” събира и използва информацията за целите на:

 • създаване на документи;

 • изпълнение на договорните си задължения към Потребителите

 • Уведомява за нови продукти и услуги свързани с OOD.bg

 

OOD.bg” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „OOD.bg” договор.

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на генерираните документи и маркетиране на продукти и услуги чрез маркиране на чек бокс.

Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира в профила му след вход

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.

 

Права на Потребителите

 

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

 • Достъп до собствените си лични данни;

 • Коригиране (ако данните са неточни);

 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

 

Задължения на Администратора на лични данни:

 

Администраторът на лични данни има следните задължения:

 • Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);

 • Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;

 • Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;

 • Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;

 • Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:

  • Псевдонимизация;

  • Криптиране;

  • Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

  • Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

  • Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

  • Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

 • Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

 

Поддържане на регистър

OOD.bg поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • името и координатите за връзка на администратора

 • целите на обработването;

 • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

 • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;

 • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

 • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност,

 

 

Администраторът на лични данни използва услугите на обработващ лични данни – "СуперХостинг.БГ" ООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987.  

 

Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора.

 

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „OOD.bg“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

 • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 • тел: 0700 111 22
 • email: info@kzp.bg
 • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

•       Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

•       тел: 02/91-53-518

•       email: kzld@cpdp.bg

•       адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „OOD.bg“ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Варна и район на действие територията на област Варна, област Добрич и област Силистра;

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

 

 

 

Управление на "бисквитки" ( cookies policy )

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на ood.bg?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на ood.bg, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на ood.bg?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до ood.bg, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.